UBND HUYỆN TÂN YÊN - TỈNH BẮC GIANG
HỆ THỐNG QUẢN LÝ VĂN BẢN VÀ ĐIỀU HÀNH TÁC NGHIỆP -
Thông báo: hệ thống phần mềm sắp hết hạn sử dụng (30/01/2017). Liên hệ với đơn vị cung cấp dịch vụ để được giải quyết

Trung tâm Tin học - Công báo, Văn phòng UBND tỉnh Bắc Giang
Hỗ trợ kỹ thuật: (0240)3.828.933; Phòng CNTT: (0240)3.829.006
Email: hotrokt@bacgiang.gov.vn